İş Başvurusu Taahhütnamesi

Last Updated on February 17, 2023

Şirketiniz işbaşvuru formu tarafımdan doldurulmuş̧ve imzalanmış̧olup, şirketiniz tarafından hazırlanmış̧olan Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma metni de form ve işbu taahhütname ile tarafıma verilmiş̧ olup,
  •     Tarafıma verilen Aydınlatma metnini okuyup anladığımı,
  •     Başvuru formunda yer alan ve/veya iş ilişkisinin kurulması halinde işverene gerek
talep üzerine gerekse de kendi isteğimle iletebileceğim diğer kişisel verilerimin (Örneğin ve belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere; özlük dosyasında muhafaza edilen kimlik fotokopisi, adli sicil kaydı, ikametgah, fotoğraf, özgeçmiş̧, diploma, askerlik durumunu gösterir belge, sağlık raporları, işe giriş̧ bildirgesi, işten ayrılış̧ bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi, ücret bordroları, aile durumu bildirimi, engelliliği gösterir rapor, vergi indirim yazısı, eğitim belgeleri, iş sözleşmesi ve iş ilişkisinden kaynaklanan diğer bilgi ve belgeler), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve tali mevzuat kapsamında tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla ve işveren olmaktan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve benzeri amaçlar dahilinde, işveren tarafından islenebileceğini, örneğin;
A-verinin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması,
B-işilişkisinin konu olabileceği hususlarla ilgili olarak gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında işverenin bağlı olduğu ortaklıklara, grup şirketlere, kamu kurum ve kuruluşlarına ve işilişkisinin konu olabileceği her türlü̈faaliyet ve çalışma kapsamında diğer üçüncü kişilere aktarılması, devralınması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılmasıya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilebilecek işlemler, gerekli olan süre kadar muhafaza edilebileceğini,
     3. işverenin işsağlığı ve güvenliği ile işyerinin ve işin kontrol, denetim ve güvenliğini sağlamak amacıyla sesli ve görüntülü kayıt sistemleri kurabileceğini ve bu sistemlerin ses ve görüntümü kaydedebileceğini, işgörme edimim nedeniyle tarafıma tahsis edilen ve fakat aynı zamanda özel kullanımıma da sunulan her türlü̈araç̧ve gerecin işveren tarafından çalışma saatleri ile sınırlı olmaksızın denetim, kontrol ve takibe tabi tutulabileceğini,
     4. işverenin mevzuat kapsamında çalışanların işe giriş̧ve işten çıkış̧kayıtlarını tutmak zorunda olması nedeniyle ileride kurulacak teknolojik sistemler için parmak izi alınabileceğini, retina taraması veyayüz taraması yapılabileceğini,
yukarıda yer alan irademin açık rızaya, belirli konulara, bilgilendirmeye ve özgür irademe dayalı olduğunu, diğer yandan gerek işbaşvuru formundaki verilerin gerekse de işilişkisinin kurulması halinde işverene ileteceğim diğer kişisel verilerin işsözleşmesinin kurulması ve ifasıyla ilgili ve verilerin işlenmesinin çalışma mevzuatı kapsamında gerekli ve kimi durumlarda zorunlu olduğunu, işverenin işbu beyana konu kişisel verilere ilişkin mevzuat tarafından gözetilen meşru menfaatleri olduğunu, ancak işbu muvafakat namenin/ beyanımın ırkım, etkin kökenim, siyasi düşüncem, felsefi inancım, dinim, mezhebim veya diğer inançlarım, kılık ve kıyafetim, dernek, vakıf ya da sendika üyeliğim, işsağlığı ve güvenliği ile ilgili olmamak kaydıyla sağlık durumum, cinsel hayatım, işyerinde çalışmak ve çalışmaya devam etmek için zorunlu olmadığı sürece ceza mahkumiyetim ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verilerim ve biyometrik ve genetik veriler gibi özel nitelikli kişisel verilerimi kapsamadığını, ancak özel nitelikli kişisel veriler konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile getirilen istisnaların uygulanabileceğini,
     5. Verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinebileceğini, yok edilebileceğini veya anonim hale getirilebileceğini yani, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirileceğini,
     6. İşverenin atamış̧olduğu veri sorumlusu ve temsilcisi, kişisel verilerin hangi amaçlarla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği ve özellikle haklarım (6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 11.maddesi) konularında aydınlatıldığımı,
     7. İş ilişkisinin kurulması halinde ifa edeceğim işlerin kişisel veri işlemesini gerekli ve/veya zorunlu kılması halinde öğrendiğim veya işgörme edimim sırasında vakıf olduğum ve şahsım dışındaki diğer kişilere (örneğin ve belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla
A-işverene,
B-işverenin çalışanlarına,
C-işverenin müşterilerine,
D-iştiraklerine,
E-ortaklarına,
F-misafirlerine veya her ne ad altında olursa olsun ilişki içerisinde bulunduğu üçüncü kişilere) ait olan kişisel verileri işverenin yazılı onayı olmaksızın başkasına açıklamayacağımı ve işleme amacı dışında kullanmayacağımı, yazılı, sesli veya görüntülü olarak veya elektronik ortamda kullanmayacağımı, saklamayacağımı, ifşa etmeyeceğimi, ücret bilgisidahil işhayatına ilişkin tüm bilgi ve sırları üçüncü şahıslar ve diğer çalışanlar ile hiçbir sebepten dolayı paylaşmayacağımı, yazılı ve görsel basında veya sosyal iletişim mecralarında bu kapsamda herhangi bir paylaşımda bulunmayacağımı, bu yükümlülüğün işilişkisin
Open Chat
1
Hello, how can we help you?
Hello, how can we help you?